Új vadzsrácsárja az Árya Maitreya Mandalában

Lílávadzsra Pressing Lajos

A guru áldása

A tiszteletreméltó Lílávadzsra, polgári nevén dr. Pressing Lajos dharmácsárjaként 1997 óta fáradhatatlanul végzett tanítói tevékenysége révén a rend közösségének támaszává vált. Ezért Vadzsramálá, a Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség mandalácsárjája 2007. június 24-én, a szaga dawa hónap tizedik napján vadzsrácsárjává avatta őt. Ezzel Lílávadzsra, aki 1988 óta tagja a rendnek, belépett az Árya Maitreya Mandala rend áthagyományozási láncolatába, amely Tomo Geshe Rinpocsével kezdődött, Láma Anagarika Govindával, majd az ő Dharma-örökösével, Vadzsramálával folytatódott. Ennélfogva a jövőben még több felelősséget vesz át a rendi hagyomány fenntartásáért és továbbfejlesztéséért.

Az Árya Maitreya Mandala rendet Láma Anagarika Govinda (Anangavadzsra Khamsum Wangchuk) 1933. október 14-én az indiai Dardzsilingben alapította gyökérguruja, Tomo Geshe Rinpocse (Lama Ngawang Kalzang) megbízásából, aki ily módon a rend első pátriárkájává vált. A rend megalapítása egy olyan látomás valóra váltását jelentette, amely – a XIX. századi tibeti rime mozgalom szellemiségével összhangban – mindhárom hordozó jelentőségét elismerte, s különösen a nyugati gyakorlók képzésében egyformán hangsúlyozta azokat.

Láma Anagarika Govinda hagyományokon átívelő képzésben részesült. Első tanítója, a tiszteletreméltó Nyánatiloka Maháthera mellett folytatott tanulmányai révén a théraváda és a korai buddhizmus, különösen az Abhidhamma  alapos ismerőjévé vált. Gyökérguruja, Tomo Geshe Rinpocse megnyitotta számára a mahájána bódhiszattva-ösvényt, bevezette őt a tibeti geluk-pa iskola hagyományába, és megadta neki a a rend hagyományának alapvető szádhanáihoz szükséges felhatalmazásokat. Ezeket a szádhanákat Tomo Geshe Rinpocse halála után Lotho Gyalbo Rinpocse, a phiyangi szakja kolostor apátja segített kibővíteni és tovább mélyíteni, aki mind a szakja, mind pedig a nyingmahagyományt képviselte. Govinda Láma tanítványi kapcsolatban állt rajtuk kívül még Ajo Repa Rinpocsével, a csumbi-völgybéli Ce Csöling kolostor apátjával is, aki a répa áthagyományozási vonal drukpa-kagyüiskolájához tartozott, és Dombi Héruka Sziddha megtestesüléseként ismerték. Ez a kapcsolat indította Láma Govindát az iskoláktól független répa hagyomány nagyrabecsülésére és a mahásziddhák hagyományának intenzív tanulmányozására.

Lílávadzsra életpályája hasonló sokrétűséget mutat. Tizenegy évesen kezdte jógatanulmányait és a meditáció gyakorlását. 1987-től néhány éven át théraváda buddhizmust tanított a Buddhista Misszióban. A rendbe való belépésével a mahájána, majd hamarosan a gyémántút buddhizmus intenzív tanulmányozása felé fordult. Mindezeket az utakat alaposan megismerve, példamutatóan teljesítette Govinda Lámának a rend tagjaival szemben támasztott követelményét. Rendünk alapítója ugyanis a három hordozót (jána) a Buddha-Dharma három elválaszthatatlanul összekapcsolódó aspektusának tekintette, és az volt a kívánsága, hogy rendünk az évszázadok folyamán szerves egésszé érlelődött összbuddhista hagyomány átfogó megértését ápolja és képviselje. Lílávadzsra osztja Govinda Lámának ezt a minden hiteles hagyomány felé való nyitottságát, és ezáltal, valamint szorgalma és a végtelenül sokrétű Buddha-Dharma mind mélyebb megértésére való fáradhatatlan törekvése révén rendi hagyományunk megőrzésének és kibontakoztatásának méltó edénye. A vadzsrácsárják a mandalácsárjával együtt különös felelősséget viselnek az eljövendő Maitréja Buddha élő mandalájának kiformálásában. Feladatuk, hogy a mindent átfogó, korlátlan és feltétel nélküli szeretet üzenetét eljuttassák a nyugati társadalom számára, és a kereső embereknek felmutassák és tanítsák e magas cél valóra váltásának különféle útjait.

Lílávadzsra tehát mostantól még nagyobb felelősséget visel nemcsak a hagyományvonalunkért, hanem azokért az emberekért is, akik bizalmukat ebbe a közösségbe helyezik. Kívánom, hogy a tanítói tevékenységet egyben élethosszig tartó tanulásként tekintve inspirálja tanítványait arra, hogy a bennük és valamennyi lényben meglévő Buddha-természetet felfedezzék és kibontakoztassák. Kívánom továbbá, hogy – amint ezt Govinda Láma a rend tagjaitól megkövetelte – művelje aDharma három alappillérét: az etikus viselkedést (síla), a bölcsességet (pradnyá) és a meditációt (szamádhi) valamennyi lény, s különösen tanítványai javára.

Lílávadzsra mostantól jogosult beavatást adni mindazokba a szádhanákba, amelyekbe a tanítójától beavatást kapott, és amelyeket maga is intenzíven gyakorolt. Rendünknek sok segítő kézre, fejre és szívre van szüksége. Ezért arra kérek minden testvérünket, hogy tőle telhetően támogassa az új vadzsrácsárját, s így váljunk – Govinda Láma kívánságának megfelelően – a tudat és a szív közösségévé. Bárcsak mindazok, akik felelősséget viselnek közösségünkért, állandóan elevenen tartanák szívükben az eljövendő Maitréja Buddha alakját, és ily módon maguk is egyre növekvő mértékben a minden lény felé való szeretetteli odafordulás megtestesüléseivé érnének!

Ven. Vadzsramálá, mandalácsárja
Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
Fordította Bártfai Judit Uttarí